วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี


มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี

สาระความรู้

1.ภาษาไทยสำหรับครู
2.ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ สำหรับครู
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะ

1.สามารถใช้ทักษะในการฟังการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อ
2.สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

หน้า  ดาวน์โหลดเอกสาร

9 มาตรฐานวิชาชีพครู


9 มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู